PRIVATLIVSPOLITIK


Version: 01-01-2021


1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Minnow er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger i forbindelse med brug af Simplelog.

Minnow
3700 Rønne, Bornholm
CVR-nr.: 38 26 71 24
Telefon: +45 42 90 24 44
E-mail: kontakt@minnow.dk


2. Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakter

Minnow har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelseskontakt på følgende måder:

På e-mail: kontakt@minnow.dk (att. databeskyttelse)
På telefon: +45 42 90 24 44

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Simplelog behandler personoplysninger for registrede brugere til følgende formål (aktiviteter):
• Kampagne invitation
• Kontakt vedrørende abonnement, herunder opdatering af personoplysninger/virksomhedsoplysninger
• Tilmelding af virksomhed


Samtykke

Behandling af personoplysninger i anden forbindelse sker som udgangspunkt på baggrund af samtykke, hvis ikke anden lovgivning gør sig gældende. Det kan bl.a. være:
• Ved tilmelding til nyhedsbreve, hvis du ikke er medlem. Dine oplysninger vil ikke blive behandlet til andre formål


Fortrolighed

Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af ansatte.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d.

4. Kategorier af personoplysninger

Som led i Simplelog's aktiviteter behandles virksomhedsoplysninger(personoplysninger). Simplelog opbevarer nedenstående personoplysninger i et centralt medlemssystem.
Der indsamles og behandles oplysninger om:
•Navn
•Adresse
•Postnr.
•By
•Telefonummer5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Simplelog videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: •Udbydere af hostet IT-infrastruktur
•Udbydere af betalingsløsninger


6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Simplelog overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Simplelog indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med registrering af din konto. Personoplysninger som er registreret af kunden, sker med henblik på samtykke hos den enkelte.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares, så længe dit abonnement er aktivt, dog vil kunder registreret af virksomheden, kun være tilgængelig i 1-2 år alt efter forbrugsgaranti. Herefter vil personoplysningerne blive systematisk slettet. Når abonnementet ophører, gemmes personoplysninger i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus indeværende år.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk